Regulamin sali zabaw

      REGULAMIN SALI ZABAW ENCE-PENCE

 1. Sala Zabaw „ENCE-PENCE” przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1-12 lat. Właścicielem „ENCE-PENCE” Sali Zabaw jest Magdalena Nazar-Kawałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ENCE-PENCE Sala Zabaw dla dzieci z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 (kod: 85-915) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 967-109-06-96, REGON: 362281576.

 2. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są przed wejściem na jego teren do zapoznania się z regulaminem Sali Zabaw oraz cennikiem usług. Regulamin oraz cennik dostepne są na stronie internetowej Sali Zabaw pod adresem: ence-pence.pl, a dodatkowo każdy Klient przed dokonaniem zakupu biletu wstępu ma możliwość zapoznania się z treścią regulaminu i cennika, które wywieszone są przy wejściu do Sali Zabaw oraz wyłożone są także w recepcji Sali Zabaw, o czym Klient jest informowany przez Administrację Sali Zabaw.

 3. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sali zabaw, oraz w pełni go akceptuje.

 4. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu lub karnetu o wartości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Karnet winien być okazywany każdorazowo przy wejściu do Sali Zabaw.

 5. Koszt zabawy określony jest w cenniku.

 6. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Sali Zabaw „ENCE-PENCE” tylko pod opieką rodzica bądź opiekuna (opiekun=osoba dorosła).

 7. Dziecko przebywające w Sali Zabaw „ENCE-PENCE” pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna.

 8. W Sali można zostawić dziecko na własną odpowiedzialność, po wcześniejszym poinformowaniu personelu i wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia, o ile dziecko ukończyło 4 rok życia i jest na tyle samodzielne, aby móc samemu skorzystać z toalety oraz potrafi określić swoje emocje i potrzeby.

 9. Administracja Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki na terenie Sali Zabaw ENCE-PENCE.

 10. Zabrania się biegania oraz zabawy w miejscach do tego nieprzeznaczonych t.j. Salki Urodzinowe, Kawiarenka, Szatnia, Toaleta, dzieci w tych miejscach mogą przebywać tylko pod bezpośrednim nadzorem rodzica lub opiekuna.

 11. Zabrania się wspinania po zjeżdżalni „pod prąd” oraz zjeżdżania głową w dół.

 12. Na Sali Zabaw dzieci i dorośli przebywają wyłącznie w skarpetkach.

 13. Ze względów higienicznych zabrania się wchodzenia boso na Salę Zabaw.

 14. Buty i wierzchnie okrycie pozostawiamy w szatni.

 15. Dzieci bawiące się w Sali Zabaw ”ENCE-PENCE” obowiązuje sportowy strój bez biżuterii, zegarków, sprzączek, guzików, spinek itp.

 16. Dzieci do lat 3 bawią się tylko w części przeznaczonej dla „maluszka”, a poza nią wyłącznie na odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów.

 17. W Sali Zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w kawiarence.

 18. Nie wolno wynosić jedzenia i napojów poza wyznaczone do tego celu miejsca: kawiarenkę i salki urodzinowe.

 19. Na terenie Sali Zabaw „ENCE-PENCE” obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.

 20. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw „ENCE-PENCE”, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie złożyć pisemne oświadczenie w naszej placówce.

 21. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji ENCE-PENCE w terminie 7 dni od momentu wystąpienia wiadomości o zdarzeniu, które jest podstawą zgłoszenia, pod rygorem utraty prawa zgłoszenia w terminie późniejszym. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi. Sala Zabaw ENCE-PENCE po otrzymaniu reklamacji ma 14 dni na jej rozpatrzenie.

 22. Zabrania się korzystania z Sali Zabaw „ENCE-PENCE” osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.

 23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  REGULAMIN URODZIN SALI ZABAW ENCE-PENCE

 1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zaliczki gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w kwocie nie mniejszej niż 100zł.

 3. Rezerwacja terminu urodzin bez wpłaconej zaliczki utrzymywana jest 3 dni.

 4. Zaliczka wpłacona jest na konkretnie ustalony termin i jest bezzwrotna.

 5. Istnieje możliwość rezerwacji sali na wyłączność – za dodatkową opłatą.

 6. Do Sali Zabaw ENCE-PENCE zabrania się przynoszenia własnych napojów i jedzenia.

 7. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest jedna z dwóch sal urodzinowych.

 8. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2 h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości). Po tym czasie dzieci mogą korzystać jeszcze przez 30 minut z zabawy na konstrukcjach, natomiast Salka jest już sprzątana przez animatora.

 9. Wejście na urodziny jest możliwe na 15 minut przed rozpoczęciem imprezy urodzinowej pod warunkiem obecności solenizanta wraz z rodzicami.

 10. Rozliczenie następuje po zakończeniu urodzin.

 11. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.

 12. W przypadku urodzin, gdzie zgłoszona liczba dzieci wynosi ponad 15 osób, zamawiający zobowiązany jest maksymalnie 3 dni przed przyjęciem urodzinowym potwierdzić liczbę gości. Jeśli przybędzie mniej niż podana liczba uczestników zobowiązany jest do opłaty 50 zł za dodatkowego animatora.

 13. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.
  13.W święta obowiązują ceny weekendowe.

  14.Zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.

  15.Po przekroczeniu czasu zakontraktowanego w formularzu urodzin/ czyli 2 godziny zabawy + 30 minut zabawy samodzielnej/ zostaje naliczona opłata zgodnie z cennikiem Sali Zabaw ENCE-PENCE

  16.Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

  17.Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali zabaw ENCE-PENCE.życzymy udanej zabawy!!!:)

Dodatkowe informacje:
– Zamawiający imprezę jest odpowiedzialny za zaproszonych gości i pozostaje na sali zabaw w trakcie imprezy; – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy; – Sala zabaw zapewnia animatora do obslugi urodzin, do prowadzenia zabaw i konkursów; – Za szkody wyrządzone przez uczestników przyjęcia odpowiada osoba podpisująca umowę; – Centrum zabaw dla dzieci nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenach zabawowych; – Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji; – Dla najmłodszych w toalecie znajduje się przewijak.

Życzymy udanej zabawy!!! 🙂

TOP